Handelsbetingelser - STEP Network

Handelsbetingelser

Januar 2023

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af STEP A/S. Betingelserne finder anvendelse i såvel forbruger- som erhvervsforhold. For så vidt angår forbrugerkøb viger indholdet af betingelserne for ufravigelig forbrugerbeskyttelseslovgivning. STEP A/S er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører.

Priser

STEP A/S har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Prisen for serviceydelserne leveret af STEP A/S følger STEP A/S’ til enhver tid gældende prisliste på det tidspunkt, hvor STEP A/S skal levere kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og afgifter, herunder men ikke begrænset til miljøtillæg m.v.

Betaling Betaling skal ske inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Sker betaling ikke i rette tid, er STEP A/S berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. I forbrugerkøb beregnes der dog alene rente i henhold til Renteloven. STEP A/S opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og STEP A/S vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af STEP’s forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. STEP A/S betaler til enhver tid gældende godtgørelse til nominerede bureauer.

Fortrolighed

STEP A/S er på kundens anmodning herom forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som STEP A/S modtager vedrørende kundens virksomhed. Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende STEP A/S, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand. Parternes hemmeligholdelses-forpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt.

Reklamation og mangler

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er STEP A/S ansvarlig for væsentlige fremstillings- eller materialefejl, forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos STEP A/S eller dettes folk. I forbrugerkøb er reklamationsperioden 24 måneder, jf. købelovens regler. Reklamationsretten bortfalder dog ved brug af materiale, som kunden har godkendt overfor STEP A/S, undtaget herfra er dog trykkerifejl, indrykningsdatofejl samt placeringsfejl. Såfremt STEP A/S er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er STEP A/S berettiget til at foretage mangeludbedring, hvis dette er muligt. Kunden opfordres til, straks

efter levering, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver, herunder selv undersøge ydelsens indhold og omfang i STEP A/S’ medier. Lider det solgte af en mangel, skal kunden straks meddele STEP A/S dette. Reklameres der ikke straks kan manglen ikke påberåbes – hvilket ligeledes omfatter genindrykning/afvikling af samme ydelse. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. STEP A/S’ erstatningsansvar pr. erstatningspådragende begivenhed kan ikke under nogen omstændigheder overstige et beløb, svarende til prisen for den ydelse, som ansvaret vedrører, eksklusive moms.

Ejendomsforhold

STEP A/S bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling inkl. evt. renter og omkostninger er erlagt. Såfremt varerne er ændret eller forarbejdet, forbeholdes ejendomsretten således, at den omfatter de ændrede eller forarbejdede varer til et beløb, der svarer til varernes værdi på salgstidspunktet.

Materiale og korrektur Færdigt materiale sendes til STEP A/S efter nærmere specifikationer. Kunden er ansvarlig for indlevering af materiale, hvad enten det er færdigmateriale eller materiale til brug for videre forarbejdning. Materiale og evt. rettelser til korrektur skal indleveres i henhold til de af STEP A/S’ fastsatte tidsfrister.

Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af force majeure og andre forhold som STEP A/S ikke er herre over, jf. nedenfor. Såfremt leveringstiden er aftalt til en bestemt dato/tidspunkt udskydes leveringsdatoen indtil det tidspunkt, da STEP A/S har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra kunden og STEP A/S har haft mulighed for at behandle de modtagne oplysninger på sædvanlig vis. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. STEP A/S kan dog frit ændre i leveringsdatoer, indhold og layout uden noget varsel. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod STEP A/S, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og STEP A/S herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra kundens side. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. STEP A/S’ erstatningsansvar pr. erstatningspådragende begivenhed kan ikke under nogen omstændigheder overstige et beløb, svarende til prisen for den ydelse, som ansvaret vedrører, eksklusive moms.

Markedsføring

Ved indgåelse af købsaftale med STEP A/S kan de oplyste kontaktinformationer blive anvendt til markedsføring ud fra markedsføringslovens § 10, stk. 2 bestemmelser.

Fortrydelsesret i forbrugerkøb

I forbrugerkøb har Kunden ved fjernsalg 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens regler. Ønsker Kunden at fortryde købet skal meddelelse herom være afsendt til STEP A/S inden 14 dage. Fristen regnes ved køb af tjenesteydelser, herunder digitalt indhold der ikke leveres på et fysisk medium, fra den dag, hvor aftalen indgås. Ved varekøb regnes fristen fra det tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelse kan ske ved skriftlig henvendelse til STEP A/S i særskilt skrivelse eller ved anvendelse af den af STEP A/S udleverede standardfortrydelsesformular. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter at meddelelse om anvendelse af fortrydelsesretten er givet, afsende varen til STEP A/S. Kunden afholder udgifterne til returnering af det købte. Forbrugeren hæfter for enhver forringelse af varens værdi udover den forringelse, som skyldes forbrugerens håndtering af varen, som er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten ved køb af tjenesteydelser kan kunden pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis aftalens opfyldelse på kundens anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb. Fortrydelsesretten gælder alene i det omfang dette følger af Forbrugeraftalelovens regler. Bl.a.: Annullering ikke muligt efter booking deadline. Indrykningen vil opkræves.

Immaterielle rettigheder, mm.

Alle immaterielle rettigheder der er udarbejdet af STEP A/S, herunder ophavsretligt, designretligt, varemærkeretligt og markedsføringsretligt materiale, der enten skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller der indeholdes i den af STEP A/S foretagne leverance, er STEP A/S’s ejendom medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og må ikke uden STEP A/S’s skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, offentliggøres, distribueres, kopieres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Alt immaterielt materiale som STEP A/S har udført til brug ved tilbud eller der er indeholdt i den foretagne leverance, skal på forlangende returneres. Kunden kan ved forespørgsel få udleveret onlineannoncen, til brug for samme type annoncering i øvrige medier. STEP A/S forbeholder sig ret til at fakturere 500,00 DKK pr. annonce for videresendelse af annoncen. Andre produkter (reklamespots, lydlogo, jingler osv.) kan alene frikøbes til brug efter nærmere aftale med STEP A/S og vil under alle omstændigheder være underlagt anvendelsesmæssige begrænsninger. Prisen fastsættes i disse tilfælde individuelt. Disse rettigheder kan tilkøbes efter endt produktion.

Produktinformationer, rådgiveransvar

STEP A/S er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til kundens brug. Ansvar herudover påtager STEP A/S sig kun, hvis STEP A/S har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til kunden i form af udarbejdelse af annoncespecifikation eller hvor STEP A/S skriftligt har afgivet udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til kunden, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. STEP A/S har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. STEP A/S påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som STEP A/S besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. STEP A/S’ rådgivning ydes på basis af STEP A/S’ leverandørers opgivne data, og STEP

A/S dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang STEP A/S’s leverandører yder STEP A/S erstatning herfor.

Konstateres der fejl i den af STEP A/S sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal kunden uden unødigt ophold, straks efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette STEP A/S. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter STEP A/S alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af STEP A/S’ fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, kunden burde have underrettet STEP A/S. Ved rettidig reklamation yder STEP A/S kunden ny, vederlagsfri rådgivning. STEP A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. STEP A/S’s erstatningsansvar pr. erstatningspådragende begivenhed kan ikke under nogen omstændigheder overstige et beløb, svarende til prisen for den ydelse, som ansvaret vedrører, eksklusive moms. Kunden er til enhver tid ansvarlig for lovligheden af den information, som fremgår af annoncens indhold og udformning. Kunden er endvidere ansvarlig for at annoncen ikke krænker tredjemands rettigheder eller er anstødelig. Kunden friholder STEP A/S for ethvert krav og tab i den forbindelse. STEP A/S forbeholder sig endvidere ret til at afvise annoncer, spots m.v., der strider mod lovgivningen, eller af hensynet til læserne og lytterne. Ligeledes forbeholder STEP A/S sig ret til at forsyne en annonce med overskriften ”ANNONCE”, såfremt STEP A/S vurderer at indholdet kan forveksles med redaktionel tekst.

Force majeure

STEP A/S er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos STEP A/S’s underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som STEP A/S ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er STEP A/S berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Øvrigt

Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem STEP A/S og kunden

Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger: STEP A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af STEP A/S’s eller andre, som STEP A/S har ansvaret for. STEP A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i kundens besiddelse. STEP A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er STEP A/S ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. STEP A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning STEP A/S måtte blive pålagt produkt-ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde STEP A/S

skadesløs i samme omfang, som STEP A/S’s ansvar er begrænset efter de 3 foretagende stykker. Disse begrænsninger i STEP A/S’s ansvar gælder ikke, hvis STEP A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. STEP A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, so

Lovvalg og værneting

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Vejle som rette værneting. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. STEP A/S kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Vold-giftsretten skal have sæde i Vejle.