Salgs- og leveringsbetingelser - STEP Network

Salgs- og leveringsbetingelser

Februar 2024

Definitioner

AftaleBetyder aftale indgået mellem STEP Network og Leverandøren vedrørende Leverandørens levering og STEP Network´s køb af Services.

AnnonceBetyder enhver og alle annoncer, der leveres af STEP Network til Websiteejer til offentliggørelse på Websitet via Displayservicen.

Annonceomsætningen Betyder STEP Network´s brutto omsætningen med kunder vedrørende annoncering af Annoncer, via Displayservicen, på Webstedsejers Website.

Content Betyder indhold, herunder audiovisuelt indhold, lydindhold, stillbilleder, billeder, tekst og andet materiale, produceret og gjort tilgængeligt af Content Provider eller tredjemand i SNVS.

Contentbetaling Betyder den betaling, som STEP Network modtager fra en annoncør (kunde), når Content Providers Content indgår i Syndikeret Content, der vises på en eller flere Medieplatforme. STEP Network fastsætter ensidigt størrelsen på Contentbetalingen.

Content ProviderBetyder Leverandøren, som skal levere Content til SNVS.

ContentreklamerBetyder reklamer/annoncer, der vises før, mellem eller efter det af Content Provider leverede Content via en in-stream funktion i SNVS.

CPMBetyder pris pr. 1000 Annoncevisning.

CPRBetyder cost pr. read svarende til antal læsninger af det publicerede indhold.

DashboardBetyder STEP Network’s værktøj (Power BI) til visualisering af videoafvikling og annonceindtjening.

DisplayservicenBetyder Leverandørens løbende hosting og offentliggørelse af Annoncer som denne modtager fra STEP Network til offentliggørelse på Websitet (som har karakter af en reklameplatform).

Force majeure-begivenhedBetyder en begivenhed eller en række relaterede begivenheder, der er uden for den berørte parts rimelige kontrol, herunder fejl på internettet eller ethvert offentligt telekommunikationsnetværk, hackerangreb, denial of service-angreb, virus eller andre ondsindede softwareangreb eller infektioner, strømsvigt, arbejdskonflikter, der påvirker tredjepart, lovændringer, katastrofer, epidemier, pandemier, eksplosioner, brande, oversvømmelser, optøjer, terrorangreb og krige.

IkrafttrædelsesdatoBetyder datoen for opstart af Leverandørens levering af aftalte Services.

IPR-RettighederBetyder alle IPR  ejendomsrettigheder, uanset hvor i verden de befinder sig, uanset om de kan registreres eller ikke registreres, registrerede eller ikke-registrerede, herunder enhver ansøgning eller ret til ansøgning om sådanne rettigheder (og disse ”intellektuelle ejendomsrettigheder” omfatter ophavsret og beslægtede rettigheder, databaserettigheder, fortrolige oplysninger, forretningshemmeligheder, knowhow, firmanavne, handelsnavne, varemærker, servicemærker, overdragelsesrettigheder, illoyal konkurrence, patenter, småpatenter, brugsmodeller, halvledertopografirettigheder og designrettigheder)

LeverandørenBetyder den Leverandør, der i henhold til Aftalen, har indgået aftale med STEP Network om levering af Services.

MedieplatformeBetyder forskellige typer af hjemmesider med redaktionelt og kommercielt indhold, ejet og kontrolleret af Publishers.

OmrådetBetyder verden, da internettet og Medieplatforme generelt kan tilgås uden geografiske begrænsninger medmindre Content Providere har sat geoblocking på.

PartBetyder STEP Network eller Leverandøren.

ParterneBetyder STEP Network og Leverandøren

PublisherBetyder en indehaver af en eller flere Medieplatforme, herunder også Content Providere, hvorpå denne kan udgive og eller anvende Content.

ServicesBetyder de serviceydelser, herunder ”Displayservice”, ”Video Syndicate Service” og/eller ”True Native” som Leverandøren har købt af STEP Network.

SNVSBetyder STEP Network’s platform ”STEP Network Video Syndicate”, hvortil Content Providers kan uploade indhold til et fælles videobibliotek samt finde og anvende andre content providers indhold (som Publishers).

STEP NetworkBetyder STEP A/S, cvr. nr. 25506227, beliggende Nedergade 35C, 1. th, 5000 Odense C og Pilestræde 40b, 3., 1112 Kbh K.

Syndikeret ContentBetyder Content, der bliver genudgivet af Publishers på disses Medieplatforme. 

True Native AnnonceBetyder ”Native eller sponsoreret annoncering”, herunder en annonce, der er placeret blandt den relevante platformens øvrige indhold, hvor det kommercielle budskab efter bedste evne samtidig også falder naturligt ind i det redaktionelle indhold.

True Native OmsætningenBetyder summen af antal CPR gange fee aftalt mellem STEP Network og Kunden.

WebsiteBetyder den website, der administreres af Websiteejer og bruges af Websiteejer til at levere Displayservicen.

WebsiteejerBetyder Leverandøren, såfremt denne har indgået aftale om levering af Displayservice.

Displayservice

Websiteejer (Leverandøren) skal i overensstemmelse med den mellem STEP Network og Leverandøren indgåede Aftale levere Displayservicen til STEP Network i Aftalens løbetid.

Websiteejer skal opretholde tilgængeligheden af Websitet og Annoncerne ved gatewayen mellem internet og Websiteejers netværk for Websitet.

 • For at undgå tvivl skal nedetid, der direkte eller indirekte er forårsaget af et af følgende, ikke betragtes som et brud på Aftalen:
 • En force majeure-begivenhed;
 • En fejl eller fejl på internettet eller et offentligt telekommunikationsnetværk;
 • Planlagt vedligeholdelse.

Websiteejer indestår for, at Websitet opfylder gældende persondata og cookie reguleringer. STEP Network kan på anfordring kræve dokumentation herfor.

Websiteejers levering af Displayservicen sker på eksklusiv basis, og Websiteejer er således uberettiget til at indgå aftale med nogen tredjemand om at stille Websitet til rådighed for tredjemand. Sker der overtrædelse af eksklusivitetsbestemmelsen forfalder en bod lydende stor DKK 50.000. Herudover kan STEP Network gøre erstatningskrav gældende, hvor STEP´s Network tab skal opgøres til det dækningsbidrag Leverandøren har opnået ved indgåelse af aftale med tredjemand herom.

 

Annoncer
STEP Network forestår løbende salg af annoncer til STEP Network ´s kunder, herunder med henblik på visning og offentliggørelse af Annoncer på Webstedsejers Website via Displayservicen

STEP Network´s levering (uploade) af Annoncer sker efter nærmere aftale med Websiteejer.

Som led i Websiteejers levering af Displayservicen, og STEP Network´s køb heraf, giver STEP Network Websiteejer ret til at offentliggøre Annoncerne på Websitet.

Websiteejer kan også forestå salg af og booking af annoncer solgt til tredjemand, herunder vederlagsfrit gøre brug af det af STEP Network anviste bookingsystem. I det omfang STEP Network skal forestå booking af de af Websiteejer solgte annoncer, opkræver STEP Network et fee lydende stort DKK 400,00 plus moms herfor.

Benyttes der tredjeparter i forbindelse med kampagneafviklingen, som skal hostes af STEP Network herunder, men ikke begrænset til Adnami, Seenthis o.lign., vil websiteejer blive faktureret de faktiske omkostninger til disse på udbetalinger fra STEP Network, hvor beløbet vil blive modregnet udbetalingerne løbende.


Dataopsamling

Webstedsejer giver som led i Aftalen STEP Network adgang til indsamler cookies og persondata, herunder men ikke begrænset til IP, ID og browseroplysninger til brug for præferencer, statistik og marketingformål. STEP Network anviser tekniske specifikationer hertil, såfremt dette er påkrævet, det Webstedsejer er pligtig til at efterleve disse.


IPR Rettigheder

 • I forbindelse med Aftalen sker der ikke nogen tildeling eller overførelse af STEP Network´s IPR-Rettigheder til Webstedsejer.
 • Websiteejer må ikke kopiere, reproducere, gemme, distribuere, offentliggøre, eksportere, tilpasse, redigere og oversætte Annoncerne uden samtykke fra STEP Network. Rettighederne til Annoncerne tilkommer STEP Network.

Honorar ved Displayservice

 • Webstedsejer og STEP Network fordeler Annonceomsætningen, fratrukket platforms- og STEP Network´s salgsfremmende omkostninger, i forholdet 70/30 inklusiv moms.
 • Andrager bruttoomsætningen efter fradrag af platforms- og salgsfremmende omkostninger, DKK 1.000 inkl. moms, er Webstedsejer berettiget til honorar for Displayservicen på DKK 700,00 inkl. moms, mens STEP Network er berettiget til den resterende del.
 • Idet omfang Websiteejer selv anviser annoncør henvises til pkt. 1.8.

Betaling

 • STEP Network afregner én gang månedligt Websiteejer til den af Websejer anviste konto.
 • I det omfang STEP Network´s kunder ikke måtte betale for Annoncerne leveret af STEP Network, bærer Parterne risikoen herfor.
 • Således er STEP Network ikke forpligtet til at afregne Webstedsejers andel af Annonceomsætningen, såfremt STEP Network´s kunder er i mora med betaling heraf. Betaling forudsætter og sker først, når STEP Network´s kunder har betalt for de af STEP Network leverede annoncer.


Tekniske retningslinjer

Websiteejer er ansvarlig for at overholde aktuelle og gældende tekniske specifikationer og krav, vejledninger og guidelines, som STEP Network har oplyst over for Websiteeje, som er nødvendigt for STEP Network´s opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

 

True Native

 • STEP Network indrykker True Native Annoncer på Medieplatforme tilhørende Publisher.
 • Leverandøren kan begrænse STEP Network’ s anvendelse af True Native Annoncer, herunder;
 • Forbyde anvendelse af True Native Annoncer på bestemte navngivne domæner;
 • Alene at gøre True Native tilgængeligt for bestemte navngivne Annoncører(whitelisting); og/eller
 • Det er Leverandørens eget ansvar at tilføje nævnte restriktioner
 • Leverandøren og STEP Network fordeler True Native Omsætningen i forholdet 70/30. (70% til Publicer og 30% til STEP)
 • True Native Omsætningen opgøres på baggrund af antal CPR til pris aftalt mellem Parterne.
 • I det omfang Leverandøren selv booker og indrykker True Native Annoncer, opkræver STEP Network et handlingsfee på 10% af Bruttoomsætningen,

Tekniske retningslinjer

Leverandøren er ansvarlig for at overholde aktuelle og gældende tekniske specifikationer og krav, vejledninger og guidelines, som STEP Network har oplyst over for Leverandøren.

 

Video Syndicate Service

Content og brug af SNVS

Content Provider (Leverandøren) udarbejder Content og uploader dette til SNVS, hvorefter dette kan anvendes af STEP Network og Publishers, der genudgiver dette som delt/ syndikeret Content på disses Medieplatforme.

Ikke-eksklusivitet

STEP Network har en ikke-eksklusiv licens til Content gjort tilgængeligt af Content Provider i SNVS og må derfor;

 • Kopier, opbevare og gøre Content tilgængeligt for Publisher på SNVS, som kan anvende Content som Syndikeret Content på disses Medieplatforme;
 • Sammensætte Content med Contentreklamer, annoncer og andre salgsfremmende tekster, billeder og oplysninger med henblik på at skabe content, der kan anvendes af Publishers på Medieplatforme; og
  Redigere, tilpasse, dubbe, oversætte, tilføje tekster og på anden måde ændre i Content efter forudgående aftale med Content Provider i hvert enkelt tilfælde.

STEP Network’s licens i henhold til ovenstående er begrænset til Området og gælder i hele aftaleperioden, eller indtil at Content Provider fjerner det relevante Content fra SNVS, afhængigt af hvilken begivenhed, der sker først.

 

Restriktioner

Når Content Provider gør Content tilgængeligt i SNVS, er Content Provider berettiget til, at;

 • Begrænse STEP Network’s eller Publishers anvendelse af Content til Området;
 • Forbyde anvendelse af Content på bestemte navngivne domæner;
 • Alene at gøre Content tilgængeligt for bestemte navngivne Publishers (whitelisting); og/eller
 • Kræve at Publishers ikke giver visse navngivne tredjemænd adgang til Content (blacklisting).

Det er Content Providers eget ansvar at tilføje nævnte restriktioner, når Content gøres tilgængeligt i SNVS. STEP Network vil i rimeligt omfang – og dog uden ansvar for Content Provider – påse, at de restriktioner, som Content Provider har tilføjet, implementeres i SNVS.


Content indhold

Content Provider er ansvarlig for alt Content, som Content Provider har gjort tilgængelig i SNVS. Derfor kan STEP Network ikke gøres ansvarlig herfor.

Content Provider garanterer og indestår på objektivt grundlag for, at;

 • Content Provider ejer og kontrollerer eller har erhvervet en ubegrænset licens til alt Content, som Content Provider har gjort tilgængeligt i SNVS;
 • Content kan anvendes af STEP Network eller Publishers som Syndikeret Content uden at dette er i strid med relevant lovgivning, paternes aftale eller vilkår fastsat heri eller på nogen måde krænker tredjemands rettigheder, herunder IPR-Rettigheder;
 • Content ikke er ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk eller vildledende, tilskynder til hacking eller andre illegale aktiviteter eller indeholder ulovligt indhold.

STEP Network Network kan, men er ikke forpligtet til, at gennemgå Content.

STEP Network er berettiget til på et hvert givent tidspunkt, uden varsel og uden at skulle oplyse en konkret grund hertil, at fjerne eller blokere adgangen til Content, herunder hvis STEP Network ensidigt vurderer, at specifikt Content strider imod STEP’s interesser, ikke overholder parternes aftale, strider imod gældende lovgivning, krænker tredjemands rettigheder eller kan virke stødende.


Contentreklamer

Content Provider er indforstået med at Content, som Content Provider har gjort tilgængeligt i SNVS, vil blive sammenkoblet med Contentreklamer og andre salgsfremmende tekster, billeder og oplysninger, der vises før, imellem eller efter Syndikeret Content, når dette udgives af Publishers på disses platforme.

STEP Network ejer alt materiale, der udarbejdes på basis af SNVS og Syndikeret Content udgivet på Publishers Medieplatforme. Rettighederne til Syndikeret Content tilkommer STE Network P og Content Provider må ikke kopiere, reproducere, gemme, distribuere, offentliggøre, eksportere, tilpasse, redigere og oversætte Syndikeret Content udarbejdet ved anvendelse af Content Providers Content uden samtykke fra STEP Network.

STEP Network er berettiget til at anvende Content Providers navn og logo i forbindelse med markedsføring og promovering af SNVS, herunder benævne og fremhæve Content Provider som en partner og bruger af SNVS.


Tekniske retningslinjer

Content Provider er ansvarlig for at overholde aktuelle og gældende tekniske specifikationer og krav, vejledninger og guidelines, som STEP Network har anvist over for Content Provider, og som er nødvendige for Content Providers anvendelse af SNVS.


Honorar ved Video Syndicate Service

Afregning af Content Providers vederlag for Content, leveret af Content Provider, til STEP Network, sker på baggrund af en split af Contentbetalingen mellem STEP Network, Content Provider og Publisher.

Forud for fordeling af Contentbetalingen, er STEP Network berettiget til DKK 7,00 ex moms pr. CPM med tillæg af STEP’s faktiske udgifter til anvendte salgsfremmende tiltag. Det herefter opgjorte Contentbeløb ekskl. moms fordeles mellem STEP Network, Content Provider og den relevante Publisher på følgende måde

30 % til STEP;
35 % til Content Provider; og
35 % til den relevante Publisher.

Content Provider er ikke berettiget til anden betaling for det Content, som Content Provider uploader i SNVS.

I det omfang Content Provider og Publicer er enslydende og Publicer således anvender eget Content ved brug af STEP Network´s SNVS, afregner STEP Network Publicer/Content Provider med DKK 7,00 ex. moms pr. CPM. Anvender Content Provider/ Publicer Content tilhørende tredjemand, betales der som tillæg til 7,00 ex. moms pr. CPM beløb svarende til 30% af Contentbetalingen.


Content providers fravalg af honorar

 • Hvis Content Provider ikke ønsker sin andel af Contentbetalingen i en given periode, kan Content Provider meddele STEP Network dette, hvorved Content Provider endeligt fraskriver sig retten til sin andel af Contentbetalingen. Content Provider kan på et hvert givent tidspunkt skriftligt bede STEP Network genoptage udbetalingen af Content Providers andel af Contentbetalingen, hvilket i så fald vil ske fra næstkommende måned.

Live streaming via VideoSyndicate

Anvendes live streaming funktion i SNVS, faktureres dette særskilt med EUR 2,5 pr. time.

STEP Network forbeholder sig ret til at ændre størrelsen af priser og honorar, herunder fordeling heraf med 4 ugers varsel. Dette begrundet i det omskiftelige marked, hvor priser og vilkår ændrer sig dynamisk.

STEP Network forbeholder sig ret til at fastsættes særlige priser for content gjort tilgængelig i SNVS.

 

Underleverandører og overdragelse

STEP Network er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser, der følger af Aftalen, til koncernforbundne selskaber.

STEP Network er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af forpligtelser i henhold til Parternes Aftale.

Leverandørens garantier

Leverandøren garanterer over for STEP Network, at:

 • Leverandøren har juridisk ret og myndighed til at indgå Aftalen og til at udføre sine forpligtelser i henhold til Aftalen;

Leverandøren vil overholde alle gældende juridiske og lovgivningsmæssige krav, der gælder for udøvelsen af Leverandørens rettigheder og opfyldelsen af Leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen; og

Leverandøren har eller har adgang til al nødvendig knowhow, ekspertise og erfaring til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

Misligholdelse og ansvar

I tilfælde af Parternes misligholdelse, skal den anden Part erstatte den pågældende Parts tab efter dansk rets almindelige regler.


Begrænsninger i ansvar

 • Ingen af Parterne er ansvarlig for misligholdelse af Aftalen, idet omfang manglende levering af ydelser i henhold til Aftalen kan henvises til opstår som følge af en Force majeure-begivenhed.
 • Hvis en Force Majeure-begivenhed giver anledning til en fejl eller forsinkelse i en af Parternes opfyldelse af en forpligtelse i henhold til Aftalen (bortset fra enhver forpligtelse til at foretage en betaling), suspenderes denne forpligtelse i Force Majeure-begivenhedens varighed.
 • Ingen af Parterne er ansvarlig for den anden Parts indirekte tab.
 • STEP Network er under ingen omstændigheder ansvarlig for fejl og mangler i SNVS, herunder nedbrud.
 • STEP Network er ikke ansvarlig for Content Providers tab af data og Content.
 • STEP Network er under ingen omstændigheder ansvarlig for andre content providers Content, Syndikeret Content eller andet indhold i SNVS, Medieplatforme eller Contentreklamer.
 • I det omfang tredjemand retter krav mod STEP Network som følge af Leverandørens krænkelse af nogen rettigheder, herunder IRP-rettigheder eller andet, er Leverandøren pligtig til at friholde STEP Network herfor.
 • Leverandørens erstatningskrav mod STEP Network er maksimeret til beløb svarende til seneste 6 måneders honorar, beregnet fra det tidspunkt for påståede skadegørende handling skulle have fundet sted. aftaleperiode og ophør
 •  

Aftalens ikræfttræden og opsigelse

Aftalen træder i kraft på Ikrafttrædelsestidspunktet. Vilkår Aftalens udløb og opsigelse fremgår af Aftalen.

Ved opsigelse af Video Syndicate Service aftale, er det er Content Providers eget ansvar at fjerne Content fra SNVS og derved gøre det utilgængeligt for STEP Network eller Publishers ved Aftalens ophør, uanset grunden hertil. Content Provider afholder derfor selv alle udgifter forbundet hermed.

Persondata

Hver Part er ansvarlig for overholdelse af den relevante og den til en hver tid gældende persondataretlige lovgivning.

Parterne har som led i indgåelse af Aftalen underskrevet databehandleraftale.

Fortrolighed og offentliggørelse

Parterne er forpligtet til at iagttage fortrolighed om (i) Aftalens vilkår og (ii) alle oplysninger vedrørende den anden Part, som de har modtaget som led i forhandlingerne om indgåelsen og opfyldelsen af Aftalen.

Parterne er dog berettiget til at videregive sådanne oplysninger til relevante tredjemænd, når (i) det kræves af en kompetent myndighed eller domstol eller i henhold til gældende lovgivning, herunder til brug for udarbejdelsen af sædvanlige regnskaber, som er beregnet til offentliggørelse, (ii) det sker til juridiske eller finansielle rådgivere eller banker, som er underlagt en forpligtelse til at holde sådanne oplysninger fortrolige, (iii) oplysningerne er blevet offentlige tilgængelige, uden at det skyldes en Parts misligholdelse af dette pkt. 9, eller (iv) når den anden Part skriftligt har godkendt en sådan videregivelse.

Uanset ovenstående er STEP Network berettiget til at anvende Websiteejers og Content Providers navn, logo og beskrivelse af Websitet og Content til brug for salgsfremmende foranstaltninger over for STEP Network´s kunder.

Lovvalg og tvister

Aftalen er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

Parterne skal søge at løse tvister i forbindelse med Aftalen i mindelighed, herunder tvister om Aftalens eksistens eller gyldighed, senest 14 dage fra den ene Parts modtagelse af meddelelse fra den anden Part med en detaljeret beskrivelse af tvisten.

Enhver tvist i forbindelse med Aftalen, herunder tvister om Aftalens eksistens eller gyldighed, som ikke kan afgøres mindeligt mellem Parterne, skal afgøres ved Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsinstituttet skal anvende de regler, som gælder ved voldgiftssagens anlæg.

Hver Part skal udpege 1 voldgiftsdommer. Voldgiftsinstituttet skal udpege yderligere 1 voldgiftsdommer, som skal være voldgiftsrettens formand. Hvis en Part ikke har udpeget en voldgiftsdommer, senest 30 Bankdage efter at Parten har indgivet begæring om voldgift eller modtaget Meddelelse herom, udpeger Voldgiftsinstituttet tillige denne voldgiftsdommer.

Voldgiftssagen skal finde sted i Odense.

Ingen af Parterne er berettiget til at videregive fortrolige oplysninger om voldgiftssagen til tredjemand, herunder oplysninger om enhver afgørelse eller kendelse afsagt af Voldgiftsinstituttet, medmindre den anden Part i hvert enkelt tilfælde skriftligt har godkendt videregivelsen af sådanne oplysninger. En Part er dog berettiget til at videregive oplysninger om voldgiftssagen til tredjemand, hvis en sådan videregivelse sker for bedst muligt at beskytte Partens interesser i forhold til den anden Part, for at overholde gældende lovgivningen eller myndighedsafgørelser.

I det omfang STEP Network måtte ønske dette, kan denne bestemme, at tvist skal løses ved de ordinære domstole på STEP Network’s hjemting som alternativt til ovenfor beskrevne voldgiftsbehandling.

 

Salgs- og leveringsbetingelser gældende pr. 07-02-2024.